maltepe escort alanya escort
Alanya escort

logo

reklam

Mükemmel İnsan

Mükemmel İnsan

Allah (c.c.) kâinatı insan için yarattı. İnsanı da kendisini tanımak, iman ve itaat etmek için yarattı.

Evet, Yüce Allah (c.c.), bilinmek, sevilmek ve saygı göstermek için insanı yarattı.

Adem (a.s.) babamızı cennetten dünyaya göndermeden önce bir insanın yaşayabilmesi için ne lazımsa hepsini hazırladı. Ondan sonra Adem (a.s.) babamızı Havva validemizle beraber dünyaya yerleştirdi.

Cenab-ı Hak bir hadis-i kudside peygamber (s.a.v.)’in diliyle; “Ben bir gizli hazine idim, bilinmiyordum. Bilinmek için kâinatı ve insanı yarattım. (Acluni, Keşfü’l-Hafa, II/132)

İnsan başlıca üç şey için yaratıldı:

1. Allah’ı (c.c.) bilmek O’na iman etmek için.

2. İbadet ve itaat etmek için.

3. Halife olarak yarattı. (Bakara Suresi Ayet:30)

İnsan Allah’ın yeryüzündeki vekilidir, halifesidir. O’nun dinini (İslam’ı) hemcinsleri arasında yaymak ve insanları Allah’a (c.c.) yönlendirmek görevidir.

Peki, insan niçin ibadet eder?

İnsan şu üç şey için ibadet eder:

1. Allah, Allah olduğu için, ibadete layık olduğu için.

2. Allah emrettiği için

3. Cennet ümidi, cehennem korkusu için.

Abd, kul demektir. Kuran dilinde Abid ise ibadet ve itaat eden kul demektir.

Aklımıza Abid, Ma’bud, Ma’bed üçlüsü gelir.

Abid’e ibadet eden kul, Ma’bud ibadet edilen, tapılan, Rabbül Alemin, Ma’bed ise ibadet edilen makam demektir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), ümmetine temiz olmak şartıyla “yeryüzünün her tarafı sizin için mescit kılınmıştır” buyurmuştur.

İbadet, aklın alameti, kalbin cilası, imanın ziyası ve cesedin ihyasıdır.

Her ağaç kendi meyvesi için yaratıldı. Kâinat ağacının gayesi ve meyvesi ise şüphesiz insandır. O da Allah’ın (c.c.) has kulu olarak yaratıldı.

Yüce Allah (c.c.) Zariyat Suresinin 56.Ayetinde mealen: “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım”

Tin Suresinin 4.Ayetinde: “Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık”

İsra Suresinin 70.Ayetinde de: “Şanım hakkı için, biz adem oğlunu şerefli kıldık… Yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık” buyurmuştur.

Bu mükerrem insan iyi doğar, onu kötü yapan toplumdur. Efendimiz (s.a.v.) “Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar sonradan ana-babası onu Hıristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar” (Buhârî, Cenâiz 92; Ebû Dâvut, Sünne 17; Tirmizî, Kader 5)

Aziz okuyucularım, başlıca üç çeşit insan vardır:

Bilgi sever insan, ün sever insan, para sever insan.-Eflatun

İnsan göründüğünden daha değerli, daha çalışkan olmalı, çok iş başarmalı fakat ortaya az iş çıkarmalıdır.-Moltke

İnsanız olumsuz yönleri de vardır. Şu ayet meallerinde insanın olumsuz yönleri anlatılmıştır:

İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor.-Kıyama Suresi, Ayet:36

O gün insana neler yaptığı ve neleri ihmal ettiği haber verilecektir.- Kıyama Suresi, Ayet:36

Doğrusu insanın çalıştığından başka elde edeceği hiçbir şey yoktur.-Necim Suresi, Ayet:39

Elbette çalışması, ileride (kıyamette) görülecektir.-Necim Suresi, Ayet:40

Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.-Tin Suresi, Ayet:5

Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden yarattık; imtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık.-İnsan (Dehr) Suresi, Ayet:2

İyiler ise içindekine güzel koku katılmış bir kadehten içecekler.- İnsan (Dehr) Suresi, Ayet:5

Allah yükünüzü hafifletmek ister; çünkü insan zayıf yaratılmıştır.-Nisa Suresi, Ayet:28

İnsan, şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir.-İsra Suresi, Ayet:11

Biz emaneti göklere, yerküreye ve dağlara teklif ettik, ama onlar bunu yüklenmek istemediler, ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir.-Ahzab Suresi, Ayet: 72

O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür.-İbrahim Suresi, Ayet:34

İnsana gelince, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, “Rabbim bana ikram etti” der (mutlu olur), Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise “Rabbim beni önemsemedi” der (mutsuz olur).-Fecr Suresi, Ayet:15-16

İnsan psikolojisini anlatan kelamı kibarlar:

* İnsan doğduğu yerde değil, doyduğu yerde yaşar.

* İnsan, eline, diline, beline (uçkuruna) sahip olmalıdır.

* İnsanın değeri sözünden belli olur.

* İnsan elbiseleri ile karşılanır, fikirleriyle uğurlanır.

* İnsan insanın hem şeyhi (irşatçısı), hem şeytanıdır.

* İnsanın insanlığı, iki şeyle anlaşılır; biri kalbi diğeri lisanıdır.

* Yaratılmışlara dalmak, insanı yaratandan ayırır.

* İnsanın sözü hikmet, bakışı ibret, sukutu ders olmalıdır.

* İnsan nisyandan (unutkanlıktan) hali değildir.

* İnsanın alacası içinde, hayvanın alacası dışında olur.

* En iyi insan, insanlara yardımcı olandır.

* İnsan insanın (iyiliğin) çocuğudur, iyiliğin kölesidir.

* Adam, adama baka baka adam olur. Adam gibi adam olmak için; inancını yaşamaya, muvaffak olmuş kişi demektir.

* İnsan beşer bazen şaşar, işler hata üçer beşer. Düz ovada yürür iken, ayağını sürter düşer.

Allah, cümlemize insanca ve İslam’ca yaşamayı nasip eylesin. Amin.

Selam Hüda’ya tabi olanların üzerine olsun.

Muzaffer Coşkun

Etiketler: »
Share
2295 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ...