maltepe escort alanya escort
Alanya escort

logo

reklam
18 Ocak 2014

ارضروملو قرا فاطما

ارضروملو قرا  فاطما

kara fatma2

انسانلق تاریخي؛ قوملرن، ملتلرن، ملتلرن ايچلرندن چيقان قهرمانلرن تاریخيدر. ملتلر نە قدر چوق قهرمان چيقارمش ایسە، اونلرن تاریخلری، اولد قچە زوردر. بو ندنلە سمبول اسم اولمق او قدر دە  قولای دگلدر.

تورك ملتی بش بیگ ییللق تاریخی بویونجە ساییسز قهرمان چيقارمش، انسانلق تاریخینە بونلرن اسملرینی التین حرفلرلە یازمشتر. ایشتە قرا فاطمە (فاطمە سهر أردن) بو اسملر كروانینگ بر حلقەسندە یر الیر.

قرا فاطمە ١٨٨٨ ییلیندە ارضرومگ آش قلعە ایلچەسی چای كویوندە دنیا یە گلمشتر. آیوازلرگ محمدگ قیزیدر. فاطمە بر عثمانلی سوبایی اولان درویش بگلە أولنیر. بالقان صوا شندە أدرندە درلر. بولغارلر أدرنەیی قوشاتر. ارضروملو شكرو پاشا قوموتاسندە أدرنە سیویل و عسكریلە آلتی آی دایانیر. شهردە یییەجك بیتمشتر. اچلقتان انسانلر اغاچ قابوغو یرلر. ایشتە فاطمە حانم دە قابوق ییەنلردندر. فاطمە و أشی بیگ باشی درویش بگ صوا شتە دگیشك جپهلردە چارپیشیر. قرا فاطمە بو دونمدە قادنلردن قوردوغو چتە لرلە قفقاس جپهسندە صواشیر. أرمنی قتل عاملرنە قرشی خلقی صاوونور.

موندرس متاركە سیلە صواش  صونە أرر. درویش بگ وفات أدر. او آجیلی گونلردە، قرا فاطمە ١٩١٩  ییلیندە مصطفی كمالگ سیواستە اولدوغونو اوگرنیر. بوتون زورلقلری گوز اگوگە الارق سیواسە گیدر و مصطفی كمال پاشا ایلە زور دە اولسە گوروشور. آلدیغی گورەو گرگی استانبولە گلیر. توپ قپولی پیرە محمد، لاز تحسین قردشی سلیمان و اوغلو صلاح الدین ایلە بر چتە قوەرق انا طولویە سلاح قاچیریر. دحە صكرە چتەسیلە برلكتە  انا طولویە گچەرك ازمید، آطە پازاری،  بیلەجك یورەلرندە چتە فعالیتلریلە یونانلیلرە ضرر وریر.

دوزنلی اوردو قورولنجە چاوش اولارق اوردویە قاتیلیر. سقاریە صواشندە مفرزسیلە برلكتە دوشمانلە صواشیر. باش قوموتانلق میدان  صواشندە یونان گنەرالی تریپیكوسە اسیر دوشر. فقط قچەرق قورتولور و صواشمەیە دوام أدر.

صواشتان صكرە اوس تغمن رتبەسیلە أمكلی أدیلیر. آیلق باغلانیر. فقط ، قرا فاطمە كندیسندن بكلننی یەپە ر و معاشینی قیزیل آیە باغیشلر. بن “بوتون مجادلەلری وطنم و ملتم ایچین یاپتیم، بر بكلنتم یوق” در.

قرا فطما نگ ١٩٢٣-١٩٤٤ ییلینە قدر نە یپتیغیندن خبر الینەماز. سادەجە یكی گون درگیسندن مكّی سعید بگ ٩ آغسطس   ١٩٣٣ ییلیندە قرا فطما یی غلتە روس مانستیرندە بولور. پریشاندر. آچتیر. صوسزدر. یەتەجق یەتەغی یوقتور. قلدیغی اودەدە ایكی تەلیس یردە سریلیدر. بر دە تختە سدیر واردر. قرا فطما نگ ایكی تورونو واردر. اونلردە صوقاقتە دیلنجیدر. صوقاقتن نینەلرینگ یانینە گلدكلرندە بویوك ١٠٠  گروش، كوچوك  ٦٠  گروش توپلامشتر. نینەلرینە، بونلرلە بزە بر شیلر یاپ تە قارنیمزی دویورەلم درلر. ایشتە او قوجە؛ ارمنی یونان چتەلرینە قرشی صواشان غازینگ ایچلر آجیتەن دورومو.

١٩٣٤ ییلیندە ایسە دورومو یعقوب قدری “آنقرا” ادلی اسرندە شویلە تصویر ادر. “بو قیش نوَەل و ییل باشی بالولرینە، آنقرادە، هر سنە دن دحە زوقلی بر حاضرلانش واردی”. چونكی بو أگلنجەلر، هنوز اچیلمەمش اولان آنقرا پالاسگ بویوك هول و صالونلرندە یاپیلاجقتی. بورە نگ بیگ كیشیدن فضلە داوتلی الابیلجغی سویلەنییوردو. اونگ ایچین بر چوق آیلەنگ دحە ایكی آی اوّلندن استانبول ترزیلرینە تاشیندقلری گورولمیە باشلندی. گر ك “قاروگوریسیدە” گرك “فەگارادا” أن صوگ پاریس مودەللری آنقرالی حانملر طرفندن قاپیشیلیوردو. بگلر، فراقلرینی یا دارالمش یا أسكیمش بولارق یگیدن گجە اسوابلری ایسمارلیورلردی”. أوت بر طرفتە جانینی وطن اوغرونە خرجایەن آچ و صوسوز قرا فطما، دیگر طرفتە لوكْس و احتشام.

ییلار گچر قرا فاطمادن اثر یوقتور. نهایت ١٩٤٤ ییلیندە بولونور، كندیسنە استانبول دفتردارلیغیندن ایش وریلیر. یاشلیدر و چالیشەجق حالی یوقتور. یینە قرا فطمانگ ایزی قایبولور. آرتق استانبولدە براقە بر یردە یاشامقتەدر. نهایت بو قهرمان ارضروملو قرا فطما قارص ملتوكیلی تەمەل تاشقیران و ریزە ملتوكیلی عزّت آلچالگ تكلیفیلە ١٩٥٤ ییلینگ صوگ آیلرندە معاش باغلانیر. ١٧٠ لیرە آیلق آلمقتەدر.

 ممْلكتی ارضرومە گلیر. بر مدّت صگرە تكرار استانبولە گیدر. دارالعجزەدە قلمقتەدر. ٣ تمّوز ١٩٥٥ ییلیندە یوقصوللقلرگ ایزلرینی تاشییارق وفات أدر. قاسم پاشا دەكی قولاقسز مزارلیغینە دفن أدیلیر. ییللار صگرە مزارلقتن یول گچر. مزارلق قالدیریلیر. بو ندنلە استقلال صواشینگ بوقهرمان قادینی، ارضروملو قرا فطمانگ مزاری یوق أدیلیر.

معالسف بر چوق قهرمان گبی فطما سهر اردن، یعنی فرا فطمادە یوقلوقلر ایچیندە بو دنیادن گوچوپ گیدر. كیمیلری قآرون گبی زنگین اولور، كیمیلریدە قرا فطما گبی روسلرگ ورەجغی صیجاق بر چوربەیە محتاچ أدیلیر.

نە دییەلم، بریلری بوندن بلكی اوتەنر.

عبد الرحمن زینا ل

Etiketler:
Share
8530 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ...