logo

reklam

Atatürk ve İslam

Atatürk ve İslam

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 18 Şubat 1924 tarihinde, Balıkesir’in Zagnos Paşa Camisinde okuduğu hutbeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

İşte orijinal hutbe;

“Ey millet, Allah birdir. Şanı büyüktür. “Allah’ın selâmeti, atıfeti ve hayrı üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz, Cenâb-i Hak tarafından insanlara Hakâyik-i Diniyyeyi Tebliğe me’mur, rasûl olmustur. Kanun-u Esâsîsi, cümlemizce malûmdur ki, Kur’an-ı Azimüşşandaki nusustur. İnsanlara feyz vermiş olan dinimiz, son dindir. Ekmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, hakikate tamamen tevâfuk ve tetâbuk ediyor. Eğer akla, mantığa, hakîkate tevâfuk etmemiş olsaydı, bununla diğer Kavânin-i Tabiiyye-i İlâhiyye beyninde tezad olması icab ederdi. Çünkü bilcümle Kavanin-i Kevniyyenin menbai Cenab-i Hak’tır.

Arkadaşlar! Cenab-ı Peygamber mesaisinde iki dâra, iki haneye malik bulunuyordu. Biri kendi ikamet eylediği hanesi, diğeri din işleriyle iştigal buyurduğu Allah’ın evi idi. Kendi hususi işlerini kendi evinde görür, ammenin, ümmetin hizmetini de Allah’ın evi olan Câmi-i Şerîf’te ru’yet eylerdi. Biz de Hazret-i Peygamber’in usûlune ikdida ederek, milletimize tealluk eden husus için şu Beytullah’ta toplandık. Şimdi Hazret-i Allah’ın huzurundayız. Bunu bana müyesser eden Balıkesir’in dindar ve kahraman insanlarına arz-i şükran ederim. Çok memnunum ve bu vesile ile büyük bir sevâba nâil olacağımı ümit ediyorum.

Efendiler, câmiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Her şeyden evvel itâat ve inkiyâd-i tâmme ile ibâdet, din ve dünya için neler yapılması lâzım geldiğini düşünmek için yapılmıştır. Millet işlerinde her ferd başlı başına bir hizmet ifa etmelidir. İşte biz de burada din ve dünya için istiklâl ve istikbâlimiz için, bilhassa hâkimiyetimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım. Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşüncelerini anlamak istiyorum. Amal-i milliyye, irâde-i milliyye yalnız bir salisin düşüncesinden değil, bil’umum efrâd-i milletin arzularının, emellerinin muhassalasından ibârettir.

Binaenaleyh benden ne öğrenmek, ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ederim” dedi.

Sonrasında diyor ki ben tıpkı Peygamber Efendimiz (s.a.v.) gibi, tıpkı Hulefâ-i Raşidin gibi burada sadece hutbe okumak için değil sizin de şahsi veya milleti ilgilendiren suallerinizi de dinlemek isterim. Alın size demokrasi alın size çoğulcu İslam anlayışı.

Hutbe sonu çok güzel!

Bizim ülkemiz çiftçi memleketidir. Ancak böyle kalmamalı, sanayileşmeliyiz der. Bu süreçte münevverler de yetiştirmektir der.

Alın size hem zengin, hem kültürel toplum hedefi. Bugün biz Atatürk’ün çok gerisindeyiz. İnşallah bunu başarırız.

Selam ve Dua ile

Necati Yüzüak

Kaynak: Ahmet Yüzendağ-Hitabet Dersleri-1964

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1135 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ... ... ... ...